اطلاعات تماس با مرکز

آدرس: اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- مرکز نوآوری و تجاری سازی- طبقه دوم واحد 206

شماره تماس: