تشخیص احساسات از طریق گفتار، فرایند طبقه بندی نطق (گفتار) به کلاس‌های مختلف احساسی با توجه به ویژگی‌های صوتی آن‌ها می‌باشد.

بنابراین هدف اصلی در تشخیص احساس از طریق گفتار، استخراج وضعیت احساسی گوینده می باشد.