به عمل تشخیص و موقعیت‌یابی اجسام مختلف در تصاویر Object Detection گفته می‌شود.  در این پروژه، با استفاده از روش‌های استفاده‌ یادگیری عمیق – مثل RCNN، Faster RCNN و YOLO –  در تشخیص  کلاه ایمنی  افراد در محیط کار را داریم.