دکتر محمد حسین منشئی

مدیر مرکز

عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

 • کارشناسی: مهندسی برق (کنترل)از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارشناسی ارشد:
  • مهندسی مخابرات دانشگاه صنعتی اصفهان
  •   علوم کامپیوتر از University of Nice Sophia-Antipolis
 • دکتری:شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیع شده از French national institute for research in computer science and control
 • پژوهشگر ارشد و مدرس  در دانشگاه EPFL

 

 

 

 

 

دکترمحمدرضا حیدرپور

هیئت علمی همبسته

عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

 • کارشناسی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مخابرات دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتری: مهندسی برق- دانشگاه واترلو کانادا

 

 

 

 

 

دکتر سید جلال ذهبی

هیئت علمی همبسته

عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

 • کارشناسی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق دانشگاه یزد
 • دکتری: مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان

معصومه زارع

محقق و توسعه دهنده ارشد

زهرا شیخی

 

مهدی مجدر اصیل

محقق و توسعه دهنده