در روز چهار شنبه ۵ اردیبهشت سال ۹۷، مرکز هوش مصنوعی ورکشاپ  درباره هوش مصنوعی ارائه کردند.